پنجشنبه٫ ۲۸ تیر٫ ۱۳۹۷ ٫ ۳:۵۱

ارسال مقاله
مقالات ارسالی نبایستی در فرمت مقالات علمی و پژوهشی باشد و اگر هم برگرفته از مقالات علمی و پژوهشی باشد، می بایست در قالب مقاله هایی که پیش تر در ماهنامه به چاپ رسیده، به تبیین مقدمه، بیان کلی مساله و نتیجه گیری اکتفا شود و در همین راستا حجم مطلب ارسالی نبایستی حداکثر از ۳۶۰۰ کلمه تجاوز کند. همچنین مقالات می بایست تولیدی بوده اما چاپ آن در سایر نشریات و جراید بلااشکال است.

عنوان مقاله- الزامی

نام و نام خانوادگی - الزامی

شماره همراه - الزامی

شماره تماس - الزامی

ایمیل - الزامی

تحصیلات - الزامی

شغل و سمت

پیام یا توضیحات :

فایل مقالهنوع فایل : doc , docx با حجم ۲ مگابایت

فایل تصویرنوع فایل : jpg , png , gif با حجم ۲ مگابایت