پرونده : نگاهی به دشواری های موجود در فضای کسب و کار ایران

تلخ، تکان دهنده ، ترسناک

چند واقعیت عیان درباره محیط ملی کسب وکار بهمن ۱۳۸۸ ، در مجموعه مطالبی با عنوان « غبار در فضای کسب و کار » نوشتم : « بررسی های بانک جهانی ، همچنین مطالعات مختلف داخلی و خارجی نشان م...

یادداشت روز

ضرورت فضاهای اخلاقی در شهر

حبیب الله آقامحمدی اخلاق عمومی در جامعه ما در وضعیت مناسبی نیست. جامعه ما دچار دروغگویی به جای راستگویی، تظاهر به جای صداقت، خودخواهی به جای نوع خواهی، و خشونت به جای شفقت است. یکی...

گزیده ی مقالات

واردات بخش تولید را بی انگیزه کرده است

پرویز کاظمی - وزیر اسبق رفاه   پرویز کاظمی ، وزیر اسبق رفاه که اکنون در بخش خصوصی فعالیت دارد ، راه حل غلبه بر مشکلات موجود اقتصادی به ویژه در فضای کسب و کار را توجه به تولید می دا...

  بحث درباره فضای کسب وکار موضوعیت ندارد

  رکود عمیق و بی توجهی به تولید در گفت وگو با سیدضیاءالدین خرمشاهی   در سال های اخیر ، شاخص فضای کسب وکار به یک شاخص مهم و البته پر چالش برای بررسی شمای کلی اقتصاد کشورها بدل شده است...

  چالش ارتباط ناکارآمد شهرداری و دولت

  رضا طالبی - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی   مدیریت بر شهرها ازجمله دغدغه های بزرگ نظام مدیریت در کشور بوده و بدین ترتیب ، توسعه شهرنشینی شتابان علاوه بر چالش های اجتم...

  چالش فقدان سیستم نظارتی کارآمد

  نبی الله حسینی شه پریان - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری   تقریبا هر سازمانی دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآو...

  چالش عدم بهره مندی از تکنولوژی های نوین

  اسماعیل سلیمانی راد - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری   شهر ، دومین انقلاب بزرگ انسان بعد از انقلاب کشاورزی است. قبل از صنعتی شدن ، تفاوت چندانی در شهرها وجود نداشت و بیشت...

  چالش محدودیت اختیارات اعضای شورای شهر در حیطه قانون گذاری

  ریحانه یوسف پور ضیائی - کارشناس حقوق   حق مالکیت بر دو محور اساسی یعنی قانون گذاری مبتنی بر اراده مردم و نیز نظارت و کنترل مردم نهاد استوار است. طبق اصول ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی، مجلس...